logo mob

logo datum

logo datum

T Logo 3c p DE
logo filmofeel 2017

app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka.

Natječaj za izbor i imenovanje ravnateljice/ravnatelja Pula Film Festivala

Na temelju članaka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama i članaka 21. i 22. Statuta Pula Film Festivala te čl. 11. Izmjena i dopuna Statuta Pula Film Festivala, Upravno vijeće Pula Film Festivala objavljuje

 

 

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnateljice/ravnatelja Pula Film Festivala

 

Uvjeti:
- završen diplomski sveučilišni studij društvenog smjera, kao i osoba koja je stekla visoku stručna spremu društvenog smjera sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju
- posjedovanje stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti za obavljanje poslova ravnatelja/ice
- pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim rukovodećim poslovima
- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- poznavanje rada na računalu

Ravnatelj/ica se imenuje na razdoblje od 4 (četiri) godine.

Kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta i to:
- diplomu u originalu ili preslici
- popis poslodavaca kod kojih je kandidat/kandidatkinja bio u radnom odnosu, uz opis poslova i radnih zadataka
- dokaz radnog staža u struci - elektronski zapis ili potvrda HZMO-a
- izjavu o poznavanju stranog jezika i rada na računalu.

Uz dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
- domovnicu
- životopis
- uvjerenje da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).
- prijedlog četverogodišnjeg programa rada Pula Film Festivala.

Dokumenti se dostavljaju u originalu ili neovjerenoj preslici. Odabrani kandidat/kandidatkinja dužan je predočiti originalne dokumente prije izdavanja rješenja o prijemu.

Nepotpune prijave neće se razmatrati.
Rok za podnošenje prijava je 14. ožujka 2018. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.
Pismene prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja dostavljaju se Upravnom vijeću Pula Film Festivala, Uspon na Kaštel 2, 52100 Pula, s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“; poštom ili osobno radnim danom od 08:00 – 12:00 sati.

O rezultatima izbora kandidati/kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

T Logo 3c p DE

logo filmofeel 2017


app store ikona google play ikona

Prijavi se na newsletter

 
Potvrđujem da sam pročitao/la i prihvatio/la
Izjavu o zaštiti osobnih podataka

14 Festivalskih lokacija

image
predsjednica hr

Min kulture logo

GRAD PULA LOGO

zupanijodjelzakulturu

pulaplus