Stručno-savjetodavno tijelo Festivala je Festivalsko vijeće.

Festivalsko vijeće ima 13 članova.

Festivalsko vijeće donosi program i financijski plan Festivala te prati njegovo ostvarivanje.

Članovi Festivalskoga vijeća po položaju su:

– ministar kulture, koji je ujedno predsjednik Festivalskoga vijeća, ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– istarski župan ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– gradonačelnik Pule ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– ravnatelj Hrvatske radiotelevizije ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– predsjednik Društva hrvatskih filmskih redatelja ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– predsjednik Hrvatskoga društva filmskih djelatnika ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– predsjednik Hrvatske udruge producenata ili osoba koju on imenuje da ga zamjenjuje,

– predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove Pula Film Festival,

– pročelnik upravnog tijela Istarske županije nadležnog za poslove kulture.

Po jednoga člana Festivalskoga vijeća imenuju ministar kulture, istarski župan i gradonačelnik Pule.

Sjednicama Festivalskoga vijeća prisustvuju ravnatelj te članovi Umjetničkoga savjeta, bez prava glasa.

Ravnatelj i članovi Umjetničkoga savjeta ne mogu biti članovi Festivalskog vijeća.

Festivalsko vijeće donosi poslovnik o svojem radu.

 

predsjednica hr Min kulture logo GRAD PULA LOGO zupanijodjelzakulturu pulaplus HTZpokrovitelji tzistraPOKROVITELJ