Nagradna igra

 

Na temelju članka 69. Zakona o priređivanju igara na sreću i nagradnih igara (Narodne novine 87/09) INFANTINFO d.o.o. ( u daljnjem tekstu Priređivač ), OIB 97167105476, Anticova 5, 52100 Pula, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Nagrada publike“

Članak 1.

Priređivač nagradne igre pod nazivom „Nagrada publike“ je INFANTIFO d.o.o., Anticova 5, 52100 Pula, u suradnji sa partnerom:

 • Javna ustanova Pula Film Festival, 52100 Pula, Uspon na Kaštel 2.

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe priređivača i partnera, a odvija se tijekom trajanja 70. Pulskog filmskog festivala čiji je organizator JU Pula Film Festival.

Članak 2.

Nagradna igra održava se od 15. do 22. srpnja 2023. Početak nagradne igre je 15. srpanj, u 21:30h, a traje do 22. srpnja u 19:00h. Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija za njih izda suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena na web stranici Pula Film Festivala.

Članak 3.

Ukupni fond u nagradnoj igri iznosi 754,09 €, uključujući PDV, a čini ga:

Nagrada

 • Monte espresso aparat za kavu i paket kapsula kave u vrijednosti 159,90 €

Nagrada

 • Bežični ručni usisavač Invictus One jedinične cijene 119,90 € te Diamond Extreme Vision polarizirane  naočale jedinične cijene 39,99 €

Nagrada

 • Zaks srebrna narukvica jedinične cijene 139,36 €

Nagrada

 • Zaks naušnice šibenski botun (srebro u pozlati) jedinične cijene 53,12 €

Nagrada

 • 4 poklon bona Watch Centra, svaki u vrijednosti 50,00 €

Nagrada

 • 2 poklon paketa Nashe Cosmetics, svaki jedinične cijene 20,91 €

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac. Vrijednost nagrade izražena je s PDV-om. Priređivač se obvezuje 5 % utvrđene vrijednosti nagradnog fonda odmah uplatiti u korist Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 4.

Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je:

 • na listiću s talonom koji se dobiva na ulazu u festivalske lokacije, zaokružiti ocjenu za odgledani
  film,
 • glasa se za filmove iz Hrvatskog i Međunarodnog programa, koji se natječu za nagradu publike,
 • glasa se ocjenama od 1 do 5, koje su navedene na glasačkom listiću,
 • zadržati talon s istim brojem listića ili upisati osobne podatke na listić prilikom glasanja te ga
  ubaciti u glasačku kutiju koja je postavljena na izlazu s festivalske lokacije.

Korisnik pri ocjeni filma ubacivanjem listića u glasačku kutiju i zadržavanjem talona ili upisivanjem osobnih podataka: ime, prezime i broja mobilnog telefona, prihvaća Pravila nagradne igre. Prihvaćanjem ovih Pravila i glasanjem korisnik ulazi u bazu za nagrađivanje.  Glasanje za pojedini film je otvoreno od trenutka početka službene projekcije na festivalskoj lokaciji, a završava nakon završetka projekcije filma i ubacivanjem listića u glasačku kutiju.

Članak 5.

Dobitnik se izvlači 23.7.2023. iz glasačke kutije gdje se nalaze svi listići na kojima je ispravno obavljeno glasanje. U nagradnoj igri dodjeljuje se deset nagrada.

Članak 6.

Izvlačenje nagrada je javno i održat će se 23.7.2023. u večernjim satima na jednoj od festivalskih lokacija u Puli. Dobitnici nagrada bit će objavljeni na web stranici 70. Pulskog filmskog festivala www.pulafilmfestival.hr te će biti obaviješteni i telefonom ukoliko su ostavili podatke na listiću.

Članak 7.

Tročlana komisija nadzire izvlačenje nagrada iz članka 3. ovih Pravila te o tijeku izvlačenja vode Zapisnik.

Članak 8.

Priređivač nagradne igre osigurava sve objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 9.

Svaki dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, može preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana obavijesti o dobitku nagrade.
Nakon isteka roka navedenog u stavku 1. ovog članka, postupit će se sukladno pravilima navedenim u članku 15. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara, NN 8/2010. Nakon isteka roka dobitnik gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade.

Članak 10.

U trenutku preuzimanja nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. Nepodijeljene ili nepodignute nagrade bit će prodane na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplaćena u korist državnog proračuna.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obavješteni putem internet stranice Priređivača.

Članak 13.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe koje ocijene film na glasačkom listić te isti  ubace u glasačku kutiju čime prihvaćaju i ova Pravila.  U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača.

Članak 14.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je sud u Puli.

Pula, 29.6.2023.

Direktor
Elvis Morina

KLASA: UP/I-460-02/23-01/309
URBROJ: 513-07-21-01-23-

Skip to content