O Ustanovi

Javna ustanova Pula Film Festival

Naziv: PULA FILM FESTIVAL
Sjedište: Uspon na Kaštel 2, Pula
OIB: 12904220272
MBS: 040180479
Ovlaštena osoba: Tanja Miličić, ravnateljica
Vlasnička struktura: u vlasništvu Grada Pule

Javna ustanova Pula Film Festival osnovana je 2003. godine s osnovnim zadatkom organizacije Pulskog filmskog festivala, ali i ostvarivanja mnogobrojnih manifestacija na području stvaralaštva i kulture. Ustanova brine o pozornici u Areni te pruža logističku i tehničku potporu mnogobrojnim gradskim i drugim manifestacijama. Od 2007. godine, kada je počela njegova izgradnja, Kino Valli je sastavni dio ustanove.

Na temelju članaka 7. i 12. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, i 47/99), Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01) te na temelju članka 36. točka 10. Statuta Grada Pule (Službene novine Grada Pule 11/01), Gradsko je vijeće Grada Pule, na sjednici održanoj 13. prosinca 2002., donijelo Odluku o osnivanju Javne ustanove Pula Film Festival (Klasa 021-05/02-01/159, Ur.broj: 2168/01-07-03-02-4 od 13. prosinca 2002. godine).

17. siječnja 2003. godine Ministarstvo kulture donijelo je Rješenje kojim se sukladna zakonom ocjenjuje Odluka o osnivanju Javne ustanove (Klasa UP/I-612-11/02-01-01, Ur.broj: 532-03-3/4-03-02).
 
Osnivanje ustanove upisano je pri Trgovačkom sudu u Rijeci, 18. veljače 2003.
 
Status i ustrojstvo Javne ustanove Pula Film Festivala određeni su Statutom.  
 
Skip to content